اصفهان / دیوارنگاره گرافیکی بانمادهای شهراصفهان

Isfahan / Graphic mural with symbols of the city of Isfahan