نشانه انجمن مهندسین ایرانی مقیم بریتیش کلمبیا کانادا / ١٣٩۶

Iranian Engineer of British Columbia Association / 2018
www.iebca.ca