ترنم باران ، عنوان کتاب شعر / 1395
Taranom e BaranT Poetry Books / 2016