شهرعلم اصفهان / ١٣٩۵ 
ایده اصلی این لوگو بر اساس شعر "درخت توگرباردانش بگیرد، به زیرآوری چرخ نیلوفری را" شکل گرفته است.
شهرعلم اصفهان دربرگیرنده ی خانه زیست شناسی ، خانه ریاضیات ، خانه فیزیک وخانه آماراست. درطراحی این لوگو سعی بر این بوده که بااستفاده از خط نستعلیق ، کلمه ی شهر علم ونماد سرووبا بهره گیری ازاشکال هندسی فضایی مدرن، امروزی وعلمی نمایش داده شود . یکی از دلایل استفاده از سرو، پیشینه ی تاریخی این نماد بوده که یکی از کاربردهایش استفاده درکاشیکاری های سنتی اصفهان بوده است وچون اصفهان شهریست با پیشینه ی تاریخی وهنری غنی، از این نماد استفاده شده ودوم اینکه یکی از بخش های شهر علم ، خانه زیست شناسی است و ازدیگر ایده های این لوگونمایش عمل فتوسنتزگیاهان بوده است. درعمل فتوسنتز، اندام‌هایی مانند برگ که دارای سبزینه هستند، کربن دی‌اکسید، آب و نور را جذب‌کرده و به کلروپلاست می‌رسانند. طی واکنش‌هایی که درون کلروپلاست انجام می‌گیرد، این مواد به اکسیژن و کربوهیدراتها تبدیل می‌شوند. درکل عمل فتوسنتز با ترکیب خاص خط نسعلیق در این لوگو نمایش داده شده است. انتخاب رنگ سبز نیز بخاطر سبزینه درخت سروبوده است ومورددیگراینکه درچرخه دایره رنگ ها ، رنگ سبز نمادتفکروتعقل است که با رسالت شهرعلم اصفهان ارتباط مستقیم وویژه دارد
Sience City of Isfahan / 2016
The main idea of ​​this logo is based on the poem << Skies shall be beneath your feet, if knowledge is what you seek >>(Knowledge is Power).Isfahan’sCity of Science is home to the Department of Biology, Mathematics, Physics and Statistics.In the design of this logo, it has been attempted to use the Nastaliq(calligraphy) to display the phrase << City of Science >> and the symbol << Cypress Tree >> using modern, up-to-date and scientific spatial geometric shapes.One of the reasons for using the Cypress tree is the historical background of this symbol; one of its uses was in the traditional Isfahan Tiling, and since Isfahan is a city with rich historical and artistic background, this symbol is used. Secondly, one of the sections of the City of Scienceis a Biology and another idea of this logo is the plants photosynthesis. In photosynthesis, organs such as leaves that contain chlorophyll, absorb carbon dioxide, water and light and transfer them to chloroplasts. With the reactions that take place in the chloroplasts, these substances are converted into oxygen and carbohydrates.In general, in this logo the photosynthesis action is displayedwith the particular composition of Nastaliq. Choosing green is also due to the Cypress tree chlorophyll, and another thing is that in the circle of colors, green is a symbol of thinking and reasoning, which is directly related to the object of Isfahan’s city of Science.