سازمان عمران شهرداری اصفهان/ ۱۳۸۴
Development Organization of Isfahan Municipality / 2006