نشان شبکه استانی یزد/۱۳۸۱
Yazd Provincial TV Channel Logo / 2003