حکایت بافته ها
بافته های معاصر ازفرانسه / تاپستری های معاصر کاترین میسان / 1395
Poster of Woven Tales Exhibition
Contemporary Tapestry of Catherine Misan / 2017