پوستر حوادث رانندگی/۱۳۸۷

برنده جایزه اول پوستر کشوری درجشنواره انسان وترافیک
ازبین ۱۴۷۶ پوستررسیده به این جشنواره
تمامی عناصر تشکیل دهنده این آگهی فوت ساختگی است وبراساس ایده ای احساس برانگیز طراحی شده و
روی دیواری قدیمی که محل نصب آگهی فوت بوده نصب شده وعکاسی شده وبادیتیلی خاص نمایش داده شده است
 
Car Accidents / 2008
Winner of first prize from " Traffic & Human" festival , among 1476 posters
All elements of the obituary are nonevents & designed according to an emotional idea.