مقاومت /  اولین جشنواره ملی هنرهای تجسمی مقاومت / 1385
Defiance / The 1st National Festival on Visual Arts (Resistance) / 2007