ایران - لهستان
راه یافته به نمایشگاه پوستر "لهستان ازپنجره نگاه ایرانیان" / باغ موزه هنرایرانی / 1393 

Iran – Poland
Entered the Poster Exhibition of << Poland from the Perspective of Iranians >>
/ Garden of Iranian Art Museum / 2015