شهر با فرهنگ / ١٣٩٠

این پوستر باتکرارکلمه انسان وایجاد ساختمان هایی که یک شهررانشان میدهد
و نیز با استفاده ازالمان های راهنمایی و رانندگی یک شهر را با شهروندانی بافرهنگ نشان میدهد

Cultural City / 2012
This poster is a repetition of the word << Human >> and creation of a city’s buildings and uses a city’s driving signs to demonstrate a city with cultured citizens.