ساک خرید نت رو ( تاکسی یاب آنلاین اصفهان)/ ١٣٩۶
با نت رو، چه سفرها که تو را می خوانند

 Netro Shopping Bag ( Isfahan’s Online Taxi-Finding Application) 2017
With Netro, trips which call you.