ساک خرید موزه هنرهای معاصراصفهان/۱۳۹۴
Shopping Bag of Isfahan Museum of Contemporary Arts / 2015