رزم رستم وسهراب/چهارمین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی/ شاهنامه فردوسی/۱۳۸۷
Combat of Rostam & Sohrab
The Fourth Iranian Typography Exhibition / Shahnameh of Ferdowsi / 2008